پیامی ارسال کنید

تماس با ما

آدرس:
مشهد ، میدان جانباز ، برج تجاری اداری پاژ
تلفن:
دفتر بهره برداری: 18-05137057917
دفتر فروش: 05137057500
ایمیل:
info@pazhmashhad.ir