فرم خدمات کارواش پاژ

لطفا جهت ارائه درخواست استفاده از خدمات کارواش، فرم زیر را تکمیل فرمایید. لطفا درخواست های خود را حداکثر تا 24 ساعت قبل از زمان مورد نظر جهت ارائه خدمات کارواش، ثبت نمایید.
  • جهت دریافت کد واحد خود با شماره 05137057917 تماس حاصل فرمایید.
  • لطفا جهت گرفتن کد واحد خود با واحد بهره برداری تماس حاصل نمایید.