کاربران محترم برج های اداری-تجاری پاژ

با توجه به برنامه اعلام خاموشی مناطق شهر از طرف شرکت برق عنایت فرموده و موارد ذیل را مدنظر قرار دهید.

  1. تاریخ ها و برنامه خاموشی اعلام شده توسط شرکت برق را همواره مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را در جهت نگهداری از تجهیزات الکتریکی و جریان ضعیف واحد خود (منجمله کامپیوترها) جهت جلوگیری از آسیب دیدگی های احتمالی اتخاذ نمایید.
  2. لطفاً در ساعات نزدیک به زمان قطعی برق، از آسانسورها استفاده ننمائید و از پله تردد فرمائید.
  3. در زمان خاموشی شرکت برق، در مجموعه از دیزل ژنراتورهای اضطراری استفاده خواهد شد لذا کاربران محترم باید توجه داشته باشند در مدار قرارگرفتن دیزل ها و پایدار شدن تجهیزات زمان بر خواهد بود، که در این فاصله زمانی قطع تجهیزات سرمایش ممکن است باعث اخلال در خدمات رسانی به واحدها گردد.
  4. انجام توصیه های اعلام شده در برنامه زمان بندی های قطع برق به شرح زیر تاکید می گردد:
  • دمای داخل واحدها حداقل °25C تنظیم گردد.
  • حداکثر صرفه جویی در مصرف برق داخل واحد انجام گیرد.

*خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز 121 و اتفاقات و سایر شماره های ادارات برق خودداری نمائید.

 

برنامه زمان بندی هفتگی مدیریت اضطراری مصرف برق برج های اداری- تجاری پاژ