کاربران محترم برج های اداری-تجاری پاژ

به اطلاع میرساند به منظور برقراری نظم و پیشگیری از وقوع حوادث مطابق با بند 1-1-2، ماده1، فصل2 آئین نامه بهره برداری برج های اداری-تجاری پاژ؛

“کاربران کلیه واحدهای اداری و تجاری مکلفند واحد خود را بیمه مسئولیت مدنی و بیمه آتش سوزی، سیل، سرقت، زلزله، مالی و جانی بیمه حوادث و مسئولیت مدنی (بیمه حریق و بیمه حریق ثالث) با میزان پوشش متناسب و كامل (اعم از خطرهای اصلی و کلیه خطر های تحت پوشش اداره بیمه مورد نظر) نموده و رونوشت بیمه نامه را هر ساله به مدیر بهره برداری ارائه نمایند. در صورت عدم تمدید و ارائه بیمه نامه واحد مذبور؛ واحد در معرض خطر تشخیص داده شده و کلیه انشعابات و خدمات به واحد مذکور قطع میگردد. وصل مجدد منوط به ارائه بیمه نامه های مربوطه و پرداخت جریمه نقدی می باشد.”

لذا جهت ارائه تصویر بیمه نامه های ذکر شده لغایت تا تاریخ 1400/07/15 به دفتر بهره برداری مراجعه نموده و ضمانت های اجریی آئین نامه در این خصوص لازم الاجرا می باشد.