اقامت

موقعیت مکانی مناسب

موقعیت مکانی برج باعث نزدیک بودن به جای جای شهر مشهد می باشد که خود این مسئله حائز اهمیتی است و به رفت و آمد مشتریان و افراد شاغل در…